thai forest

ป่าไม้เมืองไทย

0 Comments

          สำหรับประเทศไทย ระบบนิเวศป่าไม้จัดเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ มีขนาดเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่ครอบคลุมป่าธรรมชาติที่เหลืออยู่ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นป่าอนุรักษ์ หรือพื้นที่คุ้มครองในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน มีพื้นที่รวมมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ โดยป่าไม้เมืองไทย สามารถจำแนกได้ดังนี้ ป่าประเภทไม่ผลัดใบ จะเป็นป่าที่มองดูแล้วจะเขียนชอุ่มตลอดทั้งปี เนื่องจากต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม่ผลัดใบในฤดูแล้ง แต่ก็มีต้นไม้บางส่วนที่ทิ้งใบในฤดูแล้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งต่างจากต้นไม้ในป่าประเภทผลัดใบที่ทิ้งใบอย่างชัดเจนในฤดูแล้ง ป่าชนิดสำคัญที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ ป่าดงดิบเขา อยู่ในระดับความสูงเกินกว่า 1,200 Msl. เป็นป่าที่ขึ้นปกคลุมยู่บนยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ป่าสนเขา อยู่ในระดับความสูง 50 –


ฝุ่นละออง

ฝุ่นละอองในอากาศ

0 Comments

          สภาวะอากาศในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไมได้ว่าที่มีสารเจือปน มีฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆ อยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานที่สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่างๆ จากข่าวสารต่างๆที่ได้ยินและได้พบเจอ สาเหตุที่ทำให้สภาวะอากาศเป็นแบบนี้นั้นเกิดจาก ฝุ่นละอองจากลมพายุ ไฟไหม้ป่า ภูเขาไฟระเบิด แต่ส่วนใหญ่แล้วล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น มลพิษจากท่อไอเสียยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ขบวนการผลิต เป็นต้น และประเทศไทยได้เกิดปัญหาสภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝุ่นละอองขนาดเลขในอากาศ mujจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพราะอาจส่งเป็นอันตรายและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากในภายหลัง           โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ สามารถจำแนกออกเป็น


ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 Comments

          ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถนำมาเป็นปัจจัยเอื้อประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมถึงการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์           สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ แสงสว่าง อากาศ น้ำ ดิน หิน แร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกทั้งพืช และสัตว์ ฯลฯ