ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 Comments

          ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถนำมาเป็นปัจจัยเอื้อประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมถึงการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์           สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ แสงสว่าง อากาศ น้ำ ดิน หิน แร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกทั้งพืช และสัตว์ ฯลฯ